Följ Trafikanalys - pressrum

Färre svenska handelsfartyg och färre ombordanställda 2015

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2016 09:30 CEST

En trendvis ökande andel av de svenska rederiernas disponerade fartyg är registrerade i andra länder och hyrs in. Det visar Trafikanalys officiella statistik över svenska fartyg och utländska fartyg i svensk regi under 2015. Under 2015 disponerades 739 fartyg, varav 280 var svenskregistrerade och 459 registrerade i andra länder. Jämfört med det senaste toppåret 2009 då 718 fartyg disponerades var 739 fartyg något fler.

– 2015 var det nionde året i rad med ett minskande antal fartyg i det svenska registret. Under hela perioden minskade antalet fartyg med 114 stycken, säger Jan Östlund, statistiker på Trafikanalys.

Den 31 december 2015 bestod flottan av 319 fartyg registrerade i Sverige. Det var en minskning med 1 fartyg jämfört med 2014.

Antalet sjödagar för ombordanställda på svenskregistrerade fartyg minskade totalt med 5 procent jämfört med året innan. Antalet anställda män ombord minskade i genomsnitt med 7 procent till 2 286 per dag, medan antalet anställda kvinnor minskade med 2 procent till 872 per dag. Andelen kvinnor ökade därmed från 27 procent 2014 till 28 procent 2015. De ombordanställda bestod av både svenska och utländska medborgare.

Statistiken gäller både svenskregistrerade fartyg och fartyg inhyrda från utländska register. Delen som handlar om disponerade fartyg avser hela 2015 och även fartyg som bara använts en del av året. Här ingår större fartyg med bruttodräktighet om minst 100.


Ytterligare information:

Jan Östlund, Trafikanalys, telefon: 010-414 42 24
e-post: jan.ostlund@trafa.se

Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.